Εγγυήσεις

Κάθε προϊόν συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας η οποία προσφέρεται από την VFM WEB services (Value For Money) ®

Χρονικό Διάστημα Εγγύησης

Η εγγύηση παρέχεται για τα προϊόντα της VFM WEB services (Value For Money) ® εντός των όρων και συνθηκών της παρούσας, και καλύπτει όλα τα ελαττώματα που παρουσιάζονται εντός του χρόνου της εγγύησης και οφείλονται αποδεδειγμένα σε αβλεψίες ή/και παραλείψεις.

Η διάρκεια ισχύος της εγγύησης ορίζεται σε χρονικό διάστημα 24 μηνών για τις κατηγορίες προϊόντων PC, Workstation, Server, 12 μήνες για τα Laptop, Monitor, Spare Parts, Networking, Peripherals, UPS, Printer και POS, 3 μήνες σε όλες τις μπαταρίες από την Ημερομηνία Παράδοσης των προϊόντων, η οποία αποδεικνύεται από έγκυρο Δελτίο Πώλησης-Αποστολής.

Συνθήκες Εγγύησης

 • Κατά την αποστολή του ελαττωματικού προϊόντος θα πρέπει πάντα να συμπληρώνεται ο λόγος της επιστροφής.
 • Το προϊόν να συνοδεύεται με Δελτίο Αποστολής.
 • Θα πρέπει να είναι καλά συσκευασμένο.
 • Η εταιρία VFM WEB services (Value For Money) ® δεν ευθύνεται για φθορές ή βλάβες του προϊόντος κατά τη μεταφορά της.
 • Τα έξοδα αποστολής από και προς την εταιρεία VFM WEB services (Value For Money) ®, επιβαρύνουν τον πελάτη.
 • Τα προϊόντα DOA (Dead On Arrival) γίνονται αποδεκτά μόνο εάν αποσταλούν εντός 10 ημερολογιακών ημερών, και τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν την VFM WEB services (Value For Money) ®
 • Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής τα προϊόντα αντικαθίστανται ή πιστώνονται.

Εξαιρέσεις Εγγύησης

 • Μετά το πέρας των εκάστοτε μηνών από την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος
 • Αν η βλάβη προήλθε από λειτουργία του προϊόντος διαφορετική από εκείνη για την οποία σχεδιάστηκε
 • Αν η βλάβη επήλθε από λανθασμένο χειρισμό ή πλημμελή συντήρηση
 • Αν η βλάβη προήλθε από λειτουργία του προϊόντος υπό τάση και συχνότητα διαφορετική της αναγραφόμενης σε αυτήν.
 • Αν η βλάβη προήλθε από λειτουργία του προϊόντος κατά την σύνδεση της σε δίκτυο άλλο από αυτό της ΔΕΗ
 • Αν η βλάβη προήλθε από μεταβολές της τάσης ή της συχνότητας του δικτύου της ΔΕΗ
 • Αν η βλάβη προήλθε από κακή ή πλημμελή κατάσταση της ηλεκτρικής υποδομής του χώρου όπου εγκαταστάθηκε η συσκευή ή από δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν μέσα σε αυτόν ή από φυσικές καταστροφές

Λήξη Εγγύησης

Μετά το χρονικό διάστημα ισχύος της Εγγύησης, ο πελάτης είναι ολοκληρωτικά υπεύθυνος για όλα τα κόστη των επισκευών.